POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSHANTERING

 

INLEDNING OCH SYFTE

Syftet med denna policy är att säkerställa att Hotell Lappland hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. 

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

TILLÄMPNING OCH REVIDERING

Hotell Lappland ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas Hotell Lappland minst en gång per år och uppdateras vid behov. 

Hotell Lappland är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. 

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. 

ORGANISATION OCH ANSVAR

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

VD har delegerat implementering av denna policy till berörd personal. 

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Ge ditt samtycke
Ange den e-postadress du är registrerad i i vårt system här. Du får då ett mail med en länk till din personliga profilsida, där du kan välja vilka former av databehandling och vidarebefordran du vill godkänna.

På Svenska

 

Giving consent
Enter the email address you are registered with in our system here. You will then immediately receive an email with a link to your personal profile page, where you can choose which forms of data processing and forwarding you want to consent to.

In English

 

Angående vårat bokningssystem TECHOTEL/PICASSO och gällande GDPR så ligger det separat på AK Techotel AB

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB